Honey by Bobby Goldsboro

Today is Bobby’s 75th birthday–happy birthday, Bobby!! Cheese from 1968